திருப்பல்லாண்டு  

Posted by Ray in

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு
பலகோடி நூறாயிரம்
மல்லாண்ட திண்தோள் மணிவண்ணா உன்
சேவடி செவ்விதிருக்க் காப்பு

What it means:
Oh! ManivaNNa! One who has strong shoulders that killed the wrestlers
(chaaNooran, mushtikan, keechakaa, Kamsaa, et al in Krishna Avtaar)! May
Your Lotus Feet be protected for very many years! Many thousands of years!

Many crores of (millions of), hundreds of thousand years!This entry was posted on July 10, 2009 at Friday, July 10, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment